Best Babies Online Stores  |  
דף הבית >> תקנון חנות
 

הזכות להשתתף במכירות באתר Wise Mommy

רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל של :אחת מחברות האשראי הבאות, אמריקן אקספרס, ישראכרט, ויזה ,תנאי מוקדם לתוקף זכייתו של משתתף במכרז .הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. השתתפות במכרז / ברכישת המוצר מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר, שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים Wise Mommy  שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפותם של מציעים בהליכי המכירות השונים באתר, במידה ו Wise Mommy סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מציעים אלה עלולים למכור מוצרים או שירותים שרכשו באתר Wise Mommy  לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, וזאת מבלי לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש. ל Wise Mommy שמורה גם הזכות לבטל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זכייה או עסקה של מציע כאמור. ל Wise Mommy הזכות למנוע ו/או לבטל השתתפותם של מציעים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

כללי

1.        אתר Wise Mommy  משמש כאתר מידע וחנות מקוונת לרכישת מוצרים ומכירות קבוצתיות  ומנגד מאפשרת למשתתפים בה לרכוש מוצרים  ולזכות בהם, באמצעות סוגי מכירות מגוונים, הכל על-פי הוראות תקנון זה.

2.       בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל החברה בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לפתור את התלונה ו/או תקלה, לרבות  החלפת  המוצר או לפצותו  בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם ללקוח. Wise Mommy  שמה לעצמה למטרה, להתקשר רק עם ספקים אמינים ומקצועיים. במקרה שיוודע לWise Mommy  כי כנגד מוצר  מסיים הצטברו תלונות צרכנים רבות, תברר Wise Mommy  תלונות אלו מול הספק ובמקרה הצורך תסיר את המוצר ותפסיק את מכירתו באתר .

שיטות המכירה Wise Mommy

·   מכירה קבוצתית

מוצרים נבחרים במחיר סיטונאי .המחיר במכירה קבוצתית קבוע וסופי כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ,ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת .במידה וכמות הרוכשים לא תגיע למספר המינימאלי לעסקה כאמור  בפרק זמן שהוגדר מראש המכירה תוארך ל 24 שעות נוספות . במידה וכמות  הרוכשים לא תגיע לכמות המינמלית המכירה תבוטל והצרכן לא יחוייב .

·   מכירה אישית

כל לקוח יכול לרכוש מוצרים בכפוף  לתנאי הראשון דלעיל באופן ישיר מהאתר והזמנתו מטופלת באופן מיידי .
לכל מוצר תנאי רכישה שונים ומחיר מוסכם וקבוע מראש .

מחירי הפריטים באתר

מומלץ לערוך סקר שוק לפני השתתפות במכירה ,הגשת הצעה שאושרה במכירה קבוצתית, מהווה קנייה של המוצר המחייבת את הזוכה בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידו עבור המוצר לרבות דמי משלוח כמפורט בפרטי המכירה (להלן:"הסכום לתשלום") חיוב הזוכה בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי אשר נתן הלקוח . במקרה של פיגור בתשלומים תיהיה Wise Mommy רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, והזוכה המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי. במקרה וכרטיס האשראי שמסר הזוכה לצורך תשלום יבטל ו/או במקרה ומגיעה הכחשה מחברת האשראי לגבי ביצוע העסקה מתחייב הזוכה למסור, מייד עם קבלת דרישה מאת Wise Mommy  ולא יאוחר מ-  3 ימי עבודה, פרטי כרטיס האשראי חליפי לביצוע התשלום עבור המוצר/ שירות בו זכה. Wise Mommy  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכירה ולדרוש מהזוכה את החזרת המוצר, אם סופק, במידה ודרישתה לקבל פרטי כרטיס אשראי חלופי לא נענתה תוך 3 ימי עבודה.

ביטול הצעות

1.       ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תשלח בכתב בפקס או בדואר או בתקשורת אלקטרונית ל Wise Mommy.

2.       בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש .

3.       בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

4.       המוצר יוחזר שלם ובאריזתו  המקורית  ולא נעשה בו כל שימוש.

5.       לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

6.        החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

7.       סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצר או שירות שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית,

ביטול הליכי מכירה וזירות

הנהלת Wise Mommy  שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך מכירה באתר באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת ואו בעיה טכנית אחרת .

איסוף עצמי

1.       במעמד הגשת ההצעה/ רכישה, על המציע לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח.

2.       יובהר: לאחר הגשת ההצעה לא ניתן לשנות את הבחירה.

3.       בחר הרוכש באופציה של איסוף עצמי, ייצור קשר עם Wise Mommy לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר תוך המועד הקבוע כימי אספקת המוצר.

4.       לא פנה הרוכש לספק תוך הזמן הנקוב במכרז כמועד האספקה לתיאום האיסוף העצמי, רשאי הספק לבטל את זכייתו.

5.       איסוף עצמי יתאפשר רק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ולאחר הצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות.

6.       רוכש המוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר Wise Mommy  . בתיאום טלפוני : 035035252  או במייל: sales@wisemommy.co.il

 

מחסור במלאי

Wise Mommy  עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג  יימצא ברשותה,. החברה תסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או תציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. אם לאחר רכישת המוצר , התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך Wise Mommy  לצרכן באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור במידת האפשר בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. . במידה ואין הזוכה מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו  של הרוכש ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק לרוכש מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא Wise Mommy  כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם לרוכש או לאחר, ולרוכש לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי Wise Mommy  בגין הרכישה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לרוכש.

איחור באספקת מוצר

1.       במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת  המוצרים תהה בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר הרוכש בעת הרשמתו לאתר. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי הרוכש בלבד ובהצגת ת.ז וכרטיס אשראי של הזוכה במעמד המסירה. היה הרוכש אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן. תנאי למסירת המוצר היא חתימת הרוכש  ו/או מיופה כוחו על גבי תעודת האספקה. יודגש, כי Wise Mommy  אינה מתחייבת לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לרוכשים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים. לרוכשים המתגוררים בישובים אלה עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי בסמוך למקום מגוריהם אשר יתואם עמם מראש, וזאת אם אין ברצונם להמתין לאספקת המוצרים למועד בו תוסר ההגבלה הביטחונית כאמור.

2.       . Wise Mommy  שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה .

3.        התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.

4.       בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חברת Wise Mommy  או מי מטעמה כגון: הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה, תחול .עלות ההובלה במלואה על הזוכה.

5.        מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך, במחוז המרכז, או בכל אחד מבתי המשפט בערי כל מחוז: תל-אביב יפו, ירושלים, חיפה, נצר

אבטחת מידע ופרטיות בWise Mommy

האתר מאובטח  באמצעות תקן PCI שהוא התקן המחמיר ביותר באבטחת כרטיס אשראי רישומי כרטיס האשראי אינם נשמרים ומוצפנים . Wise Mommy  מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר .אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.

שרות לקוחות

Wise Mommy

טלפון : 035035252  או 0502767744

למשלוח פנייה לחצו כאן

הנהלת החברה

צחי יעקב –Twise  (בתקנון זה: "wise mommy או "החברה")
רופין 6 ראשון לציון
טלפון: 03-5035252 / 0502767744
פקס: 153-50-2162524

 

 


לייבסיטי - בניית אתרים